Regulamin


Regulamin konkursu z fizyki
ROK PRZED MATURĄ – FIZYKA 2022

 1. Organizatorem Konkursu jest Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 2. Konkurs jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu: projekt nr SONP/SP/514019/2021 „Ucz się z MaFiI-ą 2”
 3. Konkurs jest adresowany do uczniów zdających maturę w 2023 roku (klasy III liceum czteroletniego oraz klasy III technikum czteroletniego) z Województwa Lubelskiego oraz ze szkół partnerskich UMCS. Mogą w nim również brać udział uczniowie niższych klas szkół ponadpodstawowych.
 4. Celem Konkursu jest:
  • rozwijanie zainteresowań fizyką oraz stworzenie uczniom możliwości wykazania się wiadomościami i umiejętnościami z fizyki;
  • integracja środowiska młodych pasjonatów fizyki oraz nauczycieli fizyki;
  • zapoznanie uczniów z osiągnięciami naukowymi z zakresu fizyki oraz z tematyką badań prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie;
  • zapoznanie uczniów z bazą naukową i dydaktyczną Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie;
  • zapoznanie uczniów ze standardami wymagań i formułą egzaminu maturalnego z fizyki;
  • doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie oceniania kryterialnego.
 5. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
  • Etap I – w szkołach w dniu 12 kwietnia 2022 (wtorek);
  • Etap II – w Instytucie Fizyki UMCS w Lublinie w dniu 9 czerwca 2022 (czwartek).
   W związku z sytuacją epidemiologiczną, Organizator dopuszcza możliwość zorganizowania I etapu Konkursu w danej szkole w innym, zbliżonym do wyżej podanego, terminie.
 6. Arkusze zadań konkursowych obydwu etapów mają formę zbliżoną do arkusza maturalnego i zawierają zadania różnego typu: zadania zamknięte typu prawda – fałsz, zadania zamknięte wielokrotnego wyboru oraz zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi.
 7. Czas przewidziany na rozwiązanie arkusza I etapu to 90 minut, II etapu – 150 minut. 
 8. Zakres wymagań:
  • Etap I:
   • mechanika punktu materialnego;
   • zjawiska hydrostatyczne;
   • mechanika bryły sztywnej;
   • pole grawitacyjne;
   • ruch drgający harmoniczny;
   • zjawiska termodynamiczne;
   • pole elektrostatyczne;
   • prąd stały;
  • Etap II: zakres dla etapu I oraz:
   • pole magnetyczne;
   • indukcja elektromagnetyczna.
 9. Zgłoszenia szkoły do Konkursu dokonuje nauczyciel reprezentujący szkołę. Dopuszcza się zgłoszenia od organizacji pozaszkolnych (np. międzyszkolnych kół zainteresowań).
 10. Zgłoszenie do Konkursu należy dokonać do 28 marca 2022 drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie: https://archimedes.umcs.pl/rokprzedmatura-fizyka-2022
 11. Arkusz zadań konkursowych etapu I wraz z rozwiązaniami i kryteriami oceniania zostanie udostępniony nauczycielom reprezentującym zgłoszone do konkursu szkoły drogą elektroniczną.
 12. Rozwiązania uczestników I etapu sprawdzają i oceniają na podstawie przesłanych przez Organizatora kryteriów nauczyciele fizyki w szkołach zgłoszonych do Konkursu.
 13. Nauczyciele sporządzają w swoich szkołach listy rankingowe i zgłaszają maksymalnie 5 najlepszych uczniów wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie: https://archimedes.umcs.pl/rokprzedmatura-fizyka-2022
 14. Do II etapu Konkursu przechodzi co najmniej 2 uczniów z najwyższą punktacją w danej szkole. Pozostali uczniowie zgłoszeni ze szkoły stanowią listę rezerwową. Liczba uczniów zakwalifikowanych do II etapu z danej szkoły, będzie uzależniona od liczby szkół, które zgłoszą swój udział w Konkursie. Ostateczna lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu zostanie podana po zweryfikowaniu list zgłoszonych przez szkoły do dnia 15 maja 2022.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian kryteriów kwalifikacji do II etapu w zależności od liczby zgłoszeń.
 16. Prace uczestników II etapu Konkursu są sprawdzane i oceniane przez pracowników Instytutu Fizyki UMCS i wybranych nauczycieli szkół ponadpodstawowych w dniu, w którym odbywa się konkurs.
 17. Na podstawie wyników II etapu Konkursu sporządza się listę rankingową.  
 18. Najlepsi uczniowie oraz ich nauczyciele otrzymują dyplomy i nagrody.
 19. Wyniki II etapu podane przez Organizatora są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.
 20. W związku z sytuacją epidemiologiczną, regulamin Konkursu w części dotyczącej II etapu, może ulec zmianie. O wszelkich zmianach uczestnicy Konkursu będą informowani na bieżąco.
 21. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu na Konkurs.
 22. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu.
 23. Kontakt z organizatorami odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej: archimedes-fiz@mail.umcs.pl.
Skip to content