Regulamin


Regulamin Konkursu
ROK PRZED MATURĄ – FIZYKA 2023

Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Instytut Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS).
 2. Dyrektor Instytutu Fizyki Powołuje Komisję Konkursową spośród pracowników Instytutu, która w imieniu Organizatora nadzoruje przebieg konkursu.
 3. Informacje o Konkursie i formularzach zgłoszeniowych, oraz regulamin Konkursu znajdują się na stronie na stronie: https://archimedes.umcs.pl/rokprzedmatura-fizyka

Cele Konkursu

 1. Celami Konkursu są:
  • rozwijanie zainteresowań fizyką oraz stworzenie uczniom możliwości wykazania się wiadomościami i umiejętnościami z fizyki;
  • integracja środowiska młodych pasjonatów fizyki oraz nauczycieli fizyki;
  • zapoznanie uczniów z osiągnięciami naukowymi z zakresu fizyki oraz z tematyką badań prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie;
  • zapoznanie uczniów z bazą naukową i dydaktyczną Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie;
  • zapoznanie uczniów ze standardami wymagań i formułą egzaminu maturalnego z fizyki;
  • doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie oceniania kryterialnego.

Uczestnicy Konkursu

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie ze szkół województwa lubelskiego oraz ze szkół partnerskich i współpracujących z UMCS.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy nie przystępują do egzaminu maturalnego w roku organizacji Konkursu (uczniowie klasy III liceum czteroletniego oraz klasy IV technikum pięcioletniego oraz młodsi) ze szkół zgłoszonych do konkursu.
 3. Zgłoszenia szkoły do Konkursu dokonuje nauczyciel reprezentujący szkołę. Dopuszcza się zgłoszenia od organizacji pozaszkolnych (np. międzyszkolnych kół zainteresowań).
 4. Zgłoszenie szkoły do Konkursu należy dokonać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej Konkursu.

Przebieg Konkursu

 1. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
  • Etap I – w szkołach;
  • Etap II – w Instytucie Fizyki UMCS w Lublinie.
 2. Arkusze zadań konkursowych obydwu etapów mają formę zbliżoną do arkusza maturalnego i zawierają zadania różnego typu: zadania zamknięte typu prawda – fałsz, zadania zamknięte wielokrotnego wyboru oraz zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi.
 3. Czas przewidziany na rozwiązanie arkusza I etapu to 90 minut, II etapu – 150 minut.
 4. Zakres wymagań:
  • Etap I:
   • mechanika punktu materialnego;
   • zjawiska hydrostatyczne;
   • mechanika bryły sztywnej;
   • pole grawitacyjne;
   • ruch drgający harmoniczny;
   • zjawiska termodynamiczne;
   • pole elektrostatyczne;
   • prąd stały;
  • Etap II: zakres dla etapu I oraz:
   • pole magnetyczne;
   • indukcja elektromagnetyczna.
 5. Arkusz zadań konkursowych etapu I wraz z rozwiązaniami i kryteriami oceniania zostanie udostępniony nauczycielom reprezentującym zgłoszone do Konkursu szkoły drogą elektroniczną.
 6. Rozwiązania uczestników I etapu sprawdzają i oceniają na podstawie przesłanych przez Organizatora kryteriów nauczyciele fizyki w szkołach zgłoszonych do Konkursu.
 7. Nauczyciele sporządzają w swoich szkołach listy rankingowe i zgłaszają najlepszych uczniów wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Konkursu.
 8. Do II etapu Konkursu przechodzi co najmniej 2 uczniów z najwyższą punktacją w danej szkole. Pozostali uczniowie zgłoszeni ze szkoły stanowią listę rezerwową.
 9. Uczniowie z listy rezerwowej są zakwalifikowywani do II etapu na podstawie liczby punktów zdobytych w I etapie konkursu, do wyczerpania limitu miejsc przewidzianych przez Organizatora. Ostateczna lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu zostanie podana po zweryfikowaniu list zgłoszonych przez szkoły.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian kryteriów kwalifikacji do II etapu w zależności od liczby zgłoszeń.
 11. Prace uczestników II etapu Konkursu są sprawdzane i oceniane przez pracowników Instytutu Fizyki UMCS oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych zaproszonych przez Komisję Konkursową

Wyniki i nagrody

 1. Wszyscy uczestnicy II etapu Konkursu otrzymują dyplom finalisty.
 2. Na podstawie wyników II etapu Konkursu Komisja Konkursowa sporządza listę rankingową.
 3. Najlepsi uczniowie z listy rankingowej oraz ich nauczyciele otrzymują dyplomy laureata i nagrody rzeczowe. O liczbie laureatów decyduje Komisja Konkursowa.
 4. Wyniki II etapu podane przez Organizatora są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

Informacje końcowe

 1. Konkurs jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu: projekt nr SONP/SP/548749/2022 „Ucz się z MaFiI-ą 3”.
 2. W związku z sytuacją epidemiologiczną, regulamin Konkursu w części dotyczącej II etapu, może ulec zmianie. O wszelkich zmianach uczestnicy Konkursu będą informowani na bieżąco.
 3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu.
 1. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu na Konkurs.
 2. Kontakt z organizatorami odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej: archimedes-fiz@mail.umcs.pl.
 3. W oddzielnym komunikacie Organizator podaje harmonogram organizacji konkursu:
  • termin zgłaszania szkół do Konkursu;
  • termin organizacji I etapu Konkursu;
  • termin wysyłania list rankingowych ze szkół do Organizatora;
  • termin ogłoszenia listy uczniów zakwalifikowanych do II etapu Konkursu;
  • termin organizacji II etapu Konkursu.
 4. Administratorem danych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS), z siedzibą w Lublinie, przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin. Dane osobowe (zgodnie z formularzem zgłoszeniowym) podawane są dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w Konkursie. Zbierane są one przez UMCS wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji Konkursu, będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania. Nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, w tym do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem abi@umcs.lublin.pl.
Skip to content