Regulamin


Regulamin Konkursu
ROK PRZED MATURĄ – MATEMATYKA 2023

Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Instytut Matematyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 2. Dyrektor Instytutu Matematyki powołuje Komisję Konkursową spośród pracowników Instytutu, która w imieniu Organizatora nadzoruje przebieg konkursu.
 3. Informacje o Konkursie,  formularz zgłoszeniowy  oraz regulamin Konkursu znajdują się na stronie na stronie:    https://archimedes.umcs.pl/rokprzedmatura-matematyka.

Cele Konkursu

 • rozwijanie zainteresowań matematyką oraz stworzenie uczniom możliwości wykazania się wiadomościami i umiejętnościami z matematyki;
 • integracja środowiska młodych pasjonatów matematyki oraz nauczycieli matematyki;
 • zapoznanie uczniów z osiągnięciami naukowymi z zakresu matematyki oraz z tematyką badań prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie;
 • zapoznanie uczniów z bazą naukową i dydaktyczną Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie;
 • zapoznanie uczniów ze standardami wymagań i formułą egzaminu maturalnego z matematyki;
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie oceniania kryterialnego.

Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych niezdający matury w roku organizacji Konkursu (uczniowie klasy III liceum czteroletniego oraz klasy IV technikum pięcioletniego oraz młodsi) ze szkół zgłoszonych do konkursu z Województwa Lubelskiego oraz ze szkół współpracujących z Wydziałem MFiI UMCS.
 2. Zgłoszenia szkoły do Konkursu dokonuje nauczyciel reprezentujący szkołę. Dopuszcza się zgłoszenia od organizacji pozaszkolnych (np. międzyszkolnych kół zainteresowań).
 3. Zgłoszenie szkoły do Konkursu należy dokonać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, znajdującego się  na stronie internetowej Konkursu: https://archimedes.umcs.pl/rokprzedmatura-matematyka
 4. Zgłoszenie i uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne

Przebieg Konkursu

 1. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
  • Etap I – w szkołach;
  • Etap II – w Instytucie Matematyki UMCS w Lublinie
 2. Arkusze zadań konkursowych obydwu etapów mają formę zbliżoną do arkusza maturalnego i zawierają zadania różnego typu: zadania zamknięte typu prawda – fałsz, zadania zamknięte wielokrotnego wyboru oraz zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi.
 3. Czas przewidziany na rozwiązanie arkusza I etapu to 90 minut, II etapu – 150 minut.
 4. Zakres wymagań:
  • Etap I:
   • Zbiory liczbowe, działania na zbiorach;
   • Liczby rzeczywiste – podstawowe działania na liczbach rzeczywistych w tym potęgi i pierwiastki, logarytmy, równania, nierówności, wartość bezwzględna;
   • Elementy teorii liczb: cechy podzielności, NWD, NWW;
   • Funkcje i ich własności (dziedzina, przeciwdziedzina, miejsca zerowe, różnowartościowość, monotoniczność, okresowość, parzystość, przekształcenia wykresów funkcji);
   • Wykresy i własności funkcji: liniowej, kwadratowej, wielomianów, funkcji homograficznej, funkcji trygonometrycznych;
   • Układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi;
   • Geometria płaska – trójkąty, czworokąty, koła i okręgi w tym okręgi opisane i wpisane na trójkącie i czworokącie, twierdzenie sinusów i cosinusów;
   • Równania i nierówności liniowe, kwadratowe, wielomianowe, wymierne w tym również z wartością bezwzględną i z parametrem;
   • Ciągi liczbowe (ciąg arytmetyczny, geometryczny, szereg geometryczny, granice ciągów);
   • Geometria analityczna;
   • Elementy kombinatoryki. Dwumian Newtona. Trójkąt Pascala.
  • Etap II: zakres dla etapu I oraz:
   • elementy analizy matematycznej, rachunek pochodnych w tym zadania optymalizacyjne.
 5. Arkusz zadań konkursowych etapu I wraz z rozwiązaniami i kryteriami oceniania zostaje udostępniony nauczycielom reprezentującym zgłoszone do Konkursu szkoły drogą elektroniczną.
 6. Rozwiązania uczestników I etapu sprawdzają i oceniają na podstawie przesłanych przez Organizatora kryteriów nauczyciele matematyki  w szkołach zgłoszonych do Konkursu.
 7. Nauczyciele sporządzają w swoich szkołach listy rankingowe i zgłaszają najlepszych uczniów, którzy przekroczyli minimalny próg punktowy wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Konkursu.
 8. Do II etapu Konkursu przechodzi co najmniej 2 uczniów z najwyższą punktacją w danej szkole. Pozostali uczniowie zgłoszeni ze szkoły stanowią listę rezerwową.
 9. Uczniowie z listy rezerwowej są zakwalifikowywani do II etapu na podstawie liczby punktów zdobytych w I etapie konkursu, do wyczerpania limitu miejsc przewidzianych przez Organizatora. Ostateczna lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu zostaje podana po zweryfikowaniu list zgłoszonych przez szkoły.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian kryteriów kwalifikacji do II etapu w zależności od liczby zgłoszeń.
 11. Prace uczestników II etapu Konkursu są sprawdzane i oceniane przez pracowników Instytutu Matematyki UMCS oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych zaproszonych przez Komisję Konkursową.

Wyniki i nagrody

 1. Na podstawie wyników II etapu Konkursu Komisja Konkursowa sporządza listę rankingową.
 2. Najlepsi uczniowie z listy rankingowej oraz ich nauczyciele otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. O ich liczbie decyduje Komisja Konkursowa.
 3. Wyniki II etapu podane przez Organizatora są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

Informacje końcowe

 1. Konkurs w roku 2023 jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu: projekt nr SONP/SP/548749/2022 „Ucz się z MaFiI-ą 3”.
 2. W przypadku utrudnień związanych z sytuacją epidemiologiczną, regulamin Konkursu w części dotyczącej II etapu, może ulec zmianie. O wszelkich zmianach uczestnicy Konkursu będą informowani na bieżąco.
 3. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu na Konkurs.
 4. Kontakt z organizatorami odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej: archimedes-mat@mail.umcs.pl.
 5. Harmonogram organizacji konkursu:
  • Termin zgłaszania szkół do Konkursu – 20.03.2023
  • Termin organizacji I etapu Konkursu –  27.03.2023 (poniedziałek)
  • Termin wysyłania list rankingowych ze szkół do Organizatora-  30.04.2023
  • Termin ogłoszenia listy uczniów zakwalifikowanych do II etapu Konkursu – 15.05.2023
  • Termin organizacji II etapu Konkursu  – 16.06.2023 r (piątek)

Informacje prawne

 1. Administratorem danych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), z siedzibą w Lublinie, przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin. Dane osobowe (zgodnie z formularzem zgłoszeniowym)  podawane są dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w Konkursie. Zbierane są one przez UMCS wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji Konkursu, będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania. Nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, w tym do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem abi@umcs.lublin.pl.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników Konkursu.
 3. Odwołania dotyczące Konkursu powinny być kierowane przez Uczestników w formie elektronicznej. Zgłaszane odwołanie powinno zawierać co najmniej: imię, nazwisko i dane kontaktowe Uczestnika oraz podstawy odwołania.
 4. Odwołania Uczestników rozpatruje Komisja Konkursowa.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora wraz ze szczegółowymi informacjami.
 6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu.
Skip to content